Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov má pre našu spoločnosť veľmi veľký význam. Používanie webovej stránky je spravidla možné aj bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov. V prípade, že už chce dotknutá osoba využívať špeciálne online služby našej spoločnosti, môže byť nevyhnutné uvedenie a spracovanie osobných údajov. Ak je potrebné spracovanie osobných údajov a pre takéto spracovanie neexistuje opora v zákone, musíme si spravidla vyžiadať súhlas dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, napr. mena, adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla dotknutej osoby, prebieha vždy v súlade so Spolkovým zákonom o ochrane osobných údajov (BDSG), od 25.05.2018 platným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR) a ďalšími platnými zákonmi. Týmto vyhlásením o ochrane údajov chce naša spoločnosť informovať o spôsobe, rozsahu a účelu osobných údajov, ktoré spracúvame, a vysvetliť dotknutým osobám, aké práva im prináležia.

Naša spoločnosť vykonala mnohé technické a organizačné opatrenia pre zabezpečenie čo najlepšej ochrany spracovaných osobných údajov. Napriek tomu môžu internetové prenosy údajov vykazovať bezpečnostné nedostatky, preto nemôže byť absolútna ochrana garantovaná.

1 Vymedzenia pojmov

Základom pre vyhlásenie o ochrane osobných údajov v našej spoločnosti je GDPR. Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov má byť dobre čitateľné a zrozumiteľné. Aby to bolo možné zaručiť, vysvetlíme si vopred použité výrazy:

1.1 Osobné údaje

Osobné údaje sú „všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej ako „dotknutá osoba“); ako identifikovateľná osoba sa rozumie fyzická osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovateľná priradením k identifikátoru ako k menu, identifikačnému číslu, miestam, online-identifikátoru alebo k jednému či viacerým špeciálnym znakom, ktoré sú vyjadrením fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, hospodárskej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby“ (čl. 4, ods. 1 GDPR).

1.2 Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú prevádzkovateľom spracované.

1.3 Spracovanie

Spracovaním sa rozumie každý proces, ktorý je vykonávaný pomocou alebo bez pomoci automatických procesov, alebo každý súbor procesov v súvislosti s osobnými údajmi, ako je získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

1.4 Obmedzenie spracovania

Obmedzenie spracovania údajov je označenie pre uložené osobné údaje s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.

1.5 Profilovanie

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov pre vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predpokladania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s pracovnou výkonnosťou, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, miestom pobytu alebo pohybom.

1.6 Pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov, pri ktorom osobné údaje nemôžu byť viac priradené ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií. Tieto dodatočné informácie sa uchovávajú oddelene, vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia, a tým zaručujú, že osobné údaje nie sú priradené k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

1.7 Prevádzkovateľ a zástupca prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa je fyzická alebo právnická osoba, úrad, zariadenie alebo iná inštitúcia, ktorá samostatne alebo spolu s inou osobou rozhoduje o účele a spôsoboch spracovania osobných údajov.

1.8 Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, úrad, zariadenie alebo iná inštitúcia, ktorá spracúva osobné údaje na základe objednávky prevádzkovateľa.

1.9 Príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, úrad, zariadenie alebo iná inštitúcia, ktorá zverejňuje osobné údaje nezávisle od toho, či ide alebo nejde o tretiu osobu. Nemožno však za príjemcov označiť úrady, ktoré v rámci príslušnej žiadosti o preskúmanie podľa práva Únie alebo členského štátu pravdepodobne prijali osobné údaje.

1.10 Tretia strana

Treťou stranou je fyzická alebo právnická osoba, úrad, zariadenie alebo iná inštitúcia okrem dotknutej osoby, prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a osôb, ktoré sú na základe priamej zodpovednosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnené spracovať osobné údaje.

1.11 Súhlas

Súhlasom je každý prejav vôle dotknutej osoby, ktorý je v konkrétnom prípade informovaným a jednoznačným spôsobom učinený vo forme vyhlásenia alebo iného jednoznačného konania, ktorým dotknutá osoba dáva súhlas so spracovaním príslušných osobných údajov.

2 Meno a adresa prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ v zmysle GDPR je:

ME-Inspection SK s.r.o.

p. Marián Šrámek
Drobného 1899/25A
SK-841 01 Dúbravka

Tel: +49 421 232 555 999
e-mail:
mei@me-inspection.sk
http://www.me-inspection.sk

 

3 Kontaktné údaje našej externej zodpovednej osoby

Pán Michael Gruber
BSP-SECURITY
Franz-Mayer-Str. 1
D-93053 Regensburg

Tel. +49 (0) 941 46 29 09 29
info[at]bsp-security.de
www.bsp-security.de ">www.bsp-security.de

Každá dotknutá osoba sa v prípade akýchkoľvek otázok a podnetov k téme ochrany údajov môže obrátiť priamo na našu externú zodpovednú osobu.

4 Cookies

Internetové stránky našej spoločnosti používajú Cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa pomocou internetového prehliadača zhromažďujú a ukladajú v počítačovom systéme.

Mnohé internetové stránky a servery využívajú Cookies. Mnohé Cookies obsahujú takzvané Cookie-ID. Cookie-ID je jednoznačný identifikátor pre konkrétne Cookie. Pozostáva z poradia znakov, prostredníctvom ktorých môžu byť internetové stránky a servery priradené ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom sa Cookie uložilo. To umožňuje navštíveným webovým stránkam a serverom rozlíšiť individuálny prehliadač dotknutých osôb od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory Cookies. Príslušný internetový prehliadač môže byť na základe jednoznačného Cookie-ID opäť rozpoznaný a identifikovaný. Používaním Cookies môže Micro-Epsilon poskytnúť používateľom tejto internetovej stránky vhodné služby na používanie, ktoré by bez využitia Cookies neboli možné.

Pomocou Cookies môžu byť informácie a ponuky na našej webovej stránke optimalizované v prospech používateľa. Cookies nám umožňujú, ako bolo spomenuté, znovu rozpoznať používateľa našej webovej stránky. Účelom tohto opätovného rozpoznania je uľahčiť naším používateľom využívanie našej webovej stránky. Používateľ webovej stránky, ktorá využíva Cookies, nemusí napríklad pri každej návšteve webovej stránky zadávať svoje prihlasovacie údaje, pretože sú prevzaté z Cookies, ktoré už webová stránka uložila na počítač používateľa. Ďalším príkladom je Cookies v nákupnom košíku online obchodu. Online obchod si pomocou Cookies poznamená produkt, ktorý zákazník odložil do virtuálneho nákupného košíka.

Dotknutá osoba môže využívanie a ukladanie Cookies našou webovou stránkou pomocou príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača kedykoľvek zrušiť, a tým natrvalo zabrániť ukladaniu ďalších Cookies. Okrem toho môžu byť práve uložené Cookies kedykoľvek zmazané prostredníctvom nastavení internetového prehliadača alebo softvérového programu. Toto je možné vo všetkých súčasných internetových prehliadačoch. Ak dotknutá osoba deaktivuje v používanom internetovom prehliadači ukladanie Cookies, môže sa stať, že niektoré funkcie našej webovej stránky nebude možné plnohodnotne použiť.

5 Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Internetové servery spoločnosti Micro-Epsilon zhromažďujú pri každom vyvolaní webovej stránky dotknutou osobou alebo automatizovaným systémom celé množstvo všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje a informácie sa uložia do súborov Logfiles na serveri. Zhromažďované môžu byť informácie o použitých typoch prehliadačov a ich verziách, o používanom operačnom systéme, webovej stránke, z ktorej sa prístupný systém dostal na našu webovú stránku, podstránkach, ktoré sú riadené prístupovým systémom na našej webovej stránke, dátume a čase prístupu na webovú stránku, IP adrese, poskytovateľovi internetových služieb prístupového systému a iných údajoch a informáciách, ktoré slúžia na zabezpečenie v prípade útokov na naše IT-systémy.

Pri využívaní týchto všeobecných údajov a informácií nemôže Micro-Epsilon vyvodiť žiadne spojenie s dotknutou osobou. Tieto informácie sú potrebné skôr na to, aby sme správne vyhodnotili obsahy našej webovej stránky, optimalizovali ju, aj reklamu na nej, aby sme zabezpečili dlhodobú funkčnosť našich informačno-technologických systémov a techniky na našej webovej stránke, ako aj na to, aby sme úradom činným v trestnom konaní mohli v prípade informačno-technologických útokov vedeli poskytnúť nevyhnutné údaje potrebné k trestnému konaniu. Tieto anonymne zozbierané údaje a informácie vyhodnocuje spoločnosť Micro-Epsilon preto nielen štatisticky, ale aj za účelom zvýšenia ochrany údajov a údajovej bezpečnosti v našej spoločnosti, aby sme následne vedeli zabezpečiť optimálnu ochranu údajov pre nami spracovávané osobné údaje. Anonymné údaje serverových Logfiles sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajoch, ktoré uviedla a poskytla dotknutá osoba.

6 Možnosti kontaktovania prostredníctvom webovej stránky

Webstránka našej spoločnosti na základe zákonných predpisov obsahuje údaje, ktoré umožňujú rýchlu možnosť elektronického kontaktovania našej spoločnosti, ako aj bezprostrednú komunikáciu s nami, čo rovnako zahŕňa všeobecnú adresu takzvanej elektronickej pošty (e-mailovú adresu). Ak nás dotknutá osoba prevádzkovateľa kontaktuje e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, automaticky sa uložia osobné údaje sprostredkované dotknutou osobou. Tieto osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytla na dobrovoľnej báze za účelom spracovania poskytovateľovi, sa uložia za účelom spracovania alebo kontaktu s dotknutou osobou. Osobné údaje sa neposkytujú tretej strane.

7 Bežná likvidácia a blokovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie údajov spracuje a uloží osobné údaje dotknutej osoby na obdobie, ktoré je potrebné pre splnenie účelu spracovania alebo na obdobie, ktoré zákonodarca určil zákonom alebo nariadením, ktorým prevádzkovateľ podlieha. Ak odpadne účel uchovávania údajov alebo uplynie zákonodarcom predpísaná lehota ukladania údajov, osobné údaje sa zablokujú a zlikvidujú bežnou likvidáciou podľa zákonných predpisov.

8 Práva dotknutej osoby

8.1 Právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľov spracovania údajov potvrdenie o tom, či budú konkrétne osobné údaje spracované. Ak by dotknutá osoba chcela namietať toto právo na potvrdenie, môže sa v tejto súvislosti kedykoľvek obrátiť na našu zodpovednú osobu alebo na iného zamestnanca prevádzkovateľa.

8.2 Právo na informácie

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo vyžiadať si od prevádzkovateľa bezplatné informácie o tom, ktoré údaje k jeho osobe má uložené a rovnako si vyžiadať kópie o všetkých tu uvedených informáciách:

 • účely spracovania
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým sú alebo budú sprístupnené osobné údaje, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách
 • ak je to možné, plánovaná doba, počas ktorej sa príslušné osobné údaje ukladajú alebo, ak to nie je možné, kritériá na stanovenie tejto doby
 • existencia práva na nápravu alebo zmazanie príslušných osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania poskytovateľom, alebo právo na odpor voči tomuto spracovaniu
 • existencia práva na sťažnosť kontrolnému úradu
 • ak osobné údaje neboli zhromaždené od dotknutej osoby: Všetky dostupné informácie o pôvode údajov
 • existencia automatického rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR a - minimálne v týchto prípadoch - presvedčivé informácie o použitej logike, ako aj hodnote a plánovaných zamýšľaných následkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu.

Okrem toho má dotknutá osoba právo na informácie o tom, či sa osobné údaje sprostredkujú do zahraničia, prípade medzinárodnej organizácii. V takomto prípade má dotknutá osoba naďalej právo na poskytnutie informácie o zárukách a garanciách v súvislosti so sprostredkovaním údajov.

Ak dotknutá osoba využila právo na poskytnutie informácie, môže sa kedykoľvek obrátiť na našu zodpovednú osobu.

8.3 Právo na opravu

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo požadovať bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa týkajú jej osoby. Okrem toho má dotknutá osoba právo na požadovanie doplnenia neúplných údajov po zohľadnení účelu spracovania — aj psrostredníctvom doplňujúceho vyhlásenia.

Ak dotknutá osoba využije právo na poskytnutie informácie, môže sa kedykoľvek obrátiť na našu zodpovednú osobu.

8.4 Právo na likvidáciu (právo byť zabudnutý)

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo požadovať od prevádzkovateľa, aby bezodkladne zmazal všetky dotknuté osobné údaje, ak nastane jeden z nasledujúcich dôvodov a ak spracovanie nie je nevyhnutné:

 • Osobné údaje boli zhromaždené za takým účelom alebo takými spôsobmi, pre ktoré už spracovanie nie je viac nevyhnutné.
 • Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, ktorý sa vzťahuje na spracovanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR, a teda chýba iný právny dôvod spracovania.
 • Dotknutá osoba podá podľa č. 21 ods. 1 GDPR námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody pre spracovanie alebo dotknutá osoba podala námietku proti spracovaniu podľa č. 21 ods. 2 GDPR.
 • Osobné údaje sa spracovali neoprávnene.
 • Likvidácia osobných údajov je nevyhnutná pre naplnenie právnej povinnosti podľa práva Únie alebo práva členských štátov, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
 • Osobné údaje sa zhromažďovali v súvislosti s ponukovými službami informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR.

Ak nastane nejaký z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba požiada o zmazanie osobných údajov, ktoré sú uložené v našej spoločnosti, môže sa kedykoľvek obrátiť na našu zodpovednú osobu. Naša zodpovedná osoba zariadi okamžitú realizáciu požiadavky na zmazanie údajov.

Ak naša spoločnosť zverejní osobné údaje a ak je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ podľa čl. 17 ods. 1 GDPR povinná zmazať osobné údaje, príjme naša spoločnosť príslušné opatrenia, aj technického charakteru, po zohľadnení dostupnej technológie a nákladov na implementáciu, aby informovali ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú zverejnené osobné údaje, o tom, že dotknutá osoba požadovala od iných prevádzkovateľov vymazanie všetkých odkazov k týmto osobným údajom alebo všetkých kópií alebo replík týchto osobných údajov, ak už spracovanie nie je viac potrebné. Zodpovedná osoba v jednotlivých prípadoch zabezpečí potrebné úkony.

8.5 Právo na obmedzenie spracovania

Každá spracovaním osobných údajov dotknutá osoba má na základe nariadení a smerníc Európskej únie zaručené právo požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania údajov, ak je splnený aspoň jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • Dotknutá osoba spochybnila správnosť osobných údajov, a síce na obdobie, ktoré poskytovateľovi umožní skontrolovať správnosť osobných údajov.
 • Spracovanie údajov je nezákonné alebo protiprávne, dotknutá osoba odmietla zmazanie osobných údajov, namiesto toho požaduje obmedzenie využívania osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ nepotrebuje viac osobné údaje za účelom spracovania, dotknutá osoba ich ale požaduje pre uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
 • Dotknutá osoba využila právo namietať voči spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a ešte nie je isté, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevládajú nad záujmom dotknutej osoby.

Ak nastane nejaký z vyššie uvedených predpokladov a dotknutá osoba požiada o obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sú uložené v našej spoločnosti, môže sa kedykoľvek obrátiť na našu zodpovednú osobu. Zodpovedná osoba zabezpečí obmedzenie spracovania.

8.6 Právo na prenosnosť údajov

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo na obdržanie všetkých osobných údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho má právo preniesť osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému boli tieto osobné údaje poskytnuté, v tomto bránil, ak sa spracovanie zakladá na súhlase podľa § 6 ods. 1 a GDPR alebo čl. 9 ods. 2 a GDPR alebo inej zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 b GDPR a ak prebieha spracovanie pomocou automatizovaného postupu, ak spracovanie nie je nevyhnutné pre splnenie úloh vo verejnom záujme alebo v súvislosti s výkonom verejnej moci, ktoré boli poskytnuté prevádzkovateľovi.

Okrem toho má dotknutá osoba pri výkone svojho práva na prenosnosť údajov podľa čl. 20 ods. 1 GDPR právo žiadať, aby boli osobné údaje priamo prevádzkovateľom sprostredkované inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak tým nie sú negatívne ovplyvnené práva a slobody iných osôb.

Pre uplatnenie práva na prenosnosť údajov sa dotknutá osoba môže kedykoľvek obrátiť na našu zodpovednú osobu.

8.7 Právo namietať spracovanie

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo kedykoľvek namietať spracovanie osobných údajov týkajúcich sa jej osoby, ktoré prebieha na základe čl. 6 ods. 1 e alebo f GDPR, z dôvodov, ktoré sa týkajú jej špecifickej situácie. Platí to aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení.

V prípade námietky už naša spoločnosť viac nespracúva osobné údaje, okrem prípadov, ak môžeme dokázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevládajú nad záujmami, právami a slobodami dotknutých osôb, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie, výkon a obhajobu právnych nárokov.

Ak naša spoločnosť spracúva osobné údaje na prevádzkovanie priamej reklamy, má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov za účelom takejto reklamy. To platí aj pre profilovanie, ak je toto v súvislosti s takouto priamou reklamou. Ak dotknutá osoba namieta proti našej spoločnosti spracovanie údajov za účelom priamej reklamy, nebudeme ďalej spracúvať jej osobné údaje za týmto účelom.

Okrem toho má dotknutá osoba právo namietať spracovanie osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej špecifickej situácie, ktoré naša spoločnosť spracúva pre vedecké alebo historické výskumné účely alebo pre štatistické účely podľa čl. 89 čl. 1 GDPR, okrem tých prípadov, ak by takéto spracovania boli nevyhnutné k splneniu úloh vo verejnom záujme.

Pre uplatnenie práva namietať sa dotknutá osoba môže kedykoľvek obrátiť na našu zodpovednú osobu.

8.8 Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch, vrátanie profilovania

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní — vrátane profilovania — ktoré má právne účinky, alebo ju podobne významne ovplyvňuje, pokiaľ nie je prijaté rozhodnutie na dokončenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo ak je to povolené právnymi predpismi Únie alebo členského štátu, ktorým prevádzkovateľ podlieha, a ak takéto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak k nim dotknutá osoba dala výslovný súhlas.

Ak je pre uzatvorenie alebo splnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom nevyhnutné rozhodnutie alebo ak prebehne výslovným súhlasom dotknutej osoby, príjme naša spoločnosť vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov dotknutej osoby, ktorým prislúcha minimálne právo na zásah zo strany prevádzkovateľa na vlastné stanovisko a napadnutie rozhodnutia.

Ak chce dotknutá osoba uplatniť práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním, môže sa kedykoľvek obrátiť na našu zodpovednú osobu.

8.9 Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov. Ak chce dotknutá osoba uplatniť právo na odvolanie súhlasu, môže sa kedykoľvek obrátiť na našu zodpovednú osobu.

9 Ochrana údajov pri žiadostiach o zamestnanie a v procese výberu uchádzačov

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie za účelom riadneho priebehu výberového procesu. Spracovanie môže prebiehať aj elektronicky. Je to predovšetkým v prípade, keď uchádzať o zamestnanie poskytne našej spoločnosti svoje podklady elektronickou formou, napríklad prostredníctvom e-mailu alebo vyplnením formulára, ktorý sa nachádza na našej webovej stránke. Ak naša spoločnosť uzatvorí s uchádzačom pracovnú zmluvu, uložia sa sprostredkované údaje za účelom výkonu pracovného pomeru pri zohľadnení zákonných predpisov. Ak naša spoločnosť neuzatvorí s uchádzačom pracovnú zmluvu, zmažú sa podklady uchádzača k žiadosti o zamestnanie automaticky po 6 mesiacoch od oznámenia rozhodnutia o odmietnutí, ak zmazanie údajov nie je v rozpore s inými oprávnenými záujmami prevádzkovateľa. Iné oprávnené záujmy je v tomto zmysle napríklad dôkazná povinnosť v procese podľa zákona o všeobecnej rovnosti príležitostí.

10 Ustanovenia o ochrane osobných údajov

10.1 Ustanovenia o ochrane osobných údajov pre nasadenie a použitie Google Analytics

Prevádzkovateľ integroval do svojej webovej stránky prvky Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Google Analytics je služba internetových analýz. Internetové analýzy slúžia na získavanie, zhromažďovanie a vyhodnotenie údajov o správaní sa návštevníkov webstránok. Služba internetových analýz zhromažďuje okrem iného aj údaje o tom, z ktorej webovej stránky sa návštevník dostal na túto webovú stránku (takzvaný Referrer), na ktorú podstránku sa dostal alebo ako často a počas akého obdobia sledoval jednotlivé podstránky. Internetová analýza sa nasadzuje prevažne za účelom optimalizácie webovej stránky a na analýzu nákladov a úžitku internetovej reklamy.

Spoločnosťou, ktorá prevádzkuje prvky Google-Analytics, je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Prevádzkovateľ používa pre internetovú analýzu prostredníctvom Google Analytics dodatok „_gat._anonymizeIp“. Prostredníctvom tohto dodatku spoločnosť Google skráti a anonymizuje IP-adresu internetového pripojenia dotknutej osoby, ak prebehne prístup na naše webové stránky z členského štátu Európskej únie alebo z iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom prvkov Google-Analytics je analýza prúdu návštevníkov na našej webové stránky. Google používa získané údaje a informácie okrem iného aj na vyhodnotenie používania našej webovej stránky, aby nám vedel vytvoriť online-reporty o aktivitách na našej webovej stránke a vedel nám poskytnúť ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky.

Google Analytics nasadí do informačno-technologického systému dotknutej osoby Cookie. Čo sú Cookies, sme už vysvetlili vyššie. Nasadením Cookies umožňuje spoločnosť Google analýzu používania našej webovej stránky. Každým vyvolaním jednotlivej podstránky tejto webovej stránky, ktorú prevádzkovateľ prevádzkuje a v ktorej sú integrované prvky Google Analytics, internetový prehliadač na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby automaticky sprostredkuje spoločnosti Google údaje, a to príslušnými prvkami Google Analytics, za účelom online analýzy. V rámci technického procesu sa spoločnosť Google oboznámi o osobných údajoch, ako napríklad o IP-adrese dotknutej osoby, ktorá spoločnosti Google slúži okrem iného aj na to, aby sa vedela oboznámiť s pôvodom návštevníka a jeho klikaním, a aby na základe toho vedela umožniť výpočet provízie.

Pomocou Cookies sa ukladajú osobné informácie, napríklad prístupový čas, miesto, z ktorého sa prístup uskutočnil a počet návštev našej webovej stránky dotknutou osobou. Pri každej návšteve našich webstránok sa na spoločnosť Google do USA prenášajú osobné údaje, vrátane IP-adresy použitého internetového pripojenia dotknutej osoby. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v USA. Za určitých okolností poskytne spoločnosť Google tieto osobné údaje, získané technickým procesom, tretej strane.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek spôsobom vysvetleným vyššie zabrániť využívanie Cookies našou webovou stránkou pomocou príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača, a tým využívaniu Cookies aj natrvalo zabrániť. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača rovnako zamedzí tomu, aby spoločnosť Google využila Cookie v informačno-technologickom systéme dotknutej osoby. Okrem toho je možné kedykoľvek odstrániť Cookie, ktoré už bolo funkciou Google Analytics využité, a to prostredníctvom internetového prehliadača alebo iným softvérovým programom.

Ďalej má dotknutá osoba možnosť namietať zber údajov získaných pomocou Google Analytics na využívanie tejto webovej stránky, ako aj na spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google, a rovnako takéto spracovanie zakázať. Za týmto účelom musí dotknutá osoba stiahnuť a inštalovať rozšírenie internetového prehliadača, ktoré je na stránke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Toto rozšírenie internetového prehliadača oznámi Google Analytics prostredníctvom JavaScript, že funkcii Google Analytics nesmú byť sprostredkované žiadne údaje a informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky. Inštaláciu tohto rozšírenia internetového prehliadača chápe spoločnosť Google ako vyslovenie námietky. Ak je informačno-technologický systém dotknutej osoby zmazaný, formátovaný alebo nanovo inštalovaný k neskoršiemu dátumu, musí dotknutá osoba vykonať novú inštaláciu rozšírenia internetového prehliadača, aby deaktivovala Google Analytics. Ak dotknutá osoba alebo iná osoba, ktorá patrí do sféry jej vplyvu, odinštaluje alebo deaktivuje rozšírenie internetového prehliadača, je možné toto rozšírenie kedykoľvek inštalovať alebo aktivovať nanovo.

Ďalšie informácie o platných ustanoveniach ochrany osobných údajov spoločnosti Google sa nachádzajú na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Podrobnejšie vysvetlenie Google Analytics nájdete tu: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

10.2 Ustanovenia o ochrane údajov pre nasadenie a použitie Google-AdWords

Prevádzkovateľ integroval do svojej internetovej stránky prvky Google AdWords. Google AdWords je služba internetovej reklamy, ktorá zadávateľom reklamy umožňuje zapnúť zobrazenie výsledkov hľadania v prehliadači Google, ako aj v správe reklamných sietí Google. Google AdWords umožňuje zadávateľom reklamy vopred stanoviť príslušné kľúčové slová, pomocou ktorých sa zobrazenia vo výsledkoch hľadania spoločnosti Google zobrazia výhradne vtedy, keď používateľ vo vyhľadávacom nástroji vyvolá relevantné výsledky vyhľadávania podľa kľúčových slov. V správe reklamných sietí spoločnosti Google sa zobrazenia rozdelia pomocou automatizovaného algoritmu a po zohľadnení predtým stanovených kľúčových slov na tematicky relevantných webových stránkach.

Spoločnosťou, ktorá prevádzkuje služby Google-AdWords, je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účel Google AdWords je reklama našej webovej stránky pomocou vloženia reklamy založenej na relevantných záujmoch, na internetových stránkach tretích spoločností a vo výsledkoch hľadania vyhľadávania spoločnosti Google a rovnako prostredníctvom vloženia cudzej reklamy na našej webovej stránke.

Ak sa dotknutá osoba dostane prostredníctvom reklamy Google na našu internetovú stránku, uloží Google na informačno-technický systém dotknutej osoby takzvaný konverzný Cookie. Čo sú Cookies, sme už vysvetlili vyššie. Platnosť konverzného Cookie sa skončí po 30 dňoch a neslúži na identifikáciu príslušnej osoby. Pomocou konverzných Cookie, ak je Cookie ešte platný, je možné sledovať, či sa určité podstránky, napríklad nákupný košík, vyvolali pomocou systému online obchodu na našej webovej stránke. Konverznými Cookie vieme my, ako aj spoločnosť Google, sledovať, či dotknutá osoba, ktorá sa prostredníctvom reklamy AdWords dostala na našu webovú stránku, vygenerovala nejaký obrat, teda či dokončila nákup cez nákupný košík alebo nákup prerušila.

Údaje získané a informácie na základe konverzných Cookies spoločnosť Google používa na to, aby vytvorila štatistiky návštev našich webstránok. Štatistiky návštev používame zase my, aby sme zistili celkový počet návštevníkov a používateľov, ktorí sa cez reklamu AdWords dostali na našu stránku, aby sme tak vedeli odmerať úspech alebo neúspech jednotlivej reklamy AdWords a následne vedeli optimalizovať svoje reklamy AdWords pre budúcnosť. Ani naša spoločnosť, ani ostatní reklamní zákazníci Google-AdWords nedostanú žiadne informácie od Google, pomocou ktorých by sa dala identifikovať dotknutá osoba.

Pomocou konverzných Cookies sa ukladajú osobné informácie, napríklad o webových stránkach, ktoré dotknutá osoba navštívila. Pri každej návšteve našich webstránok sa na spoločnosť Google do USA prenášajú osobné údaje, vrátane IP-adresy použitého internetového pripojenia dotknutej osoby. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v USA. Za určitých okolností poskytne spoločnosť Google tieto osobné údaje, získané technickým procesom, tretej strane.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek spôsobom vysvetleným vyššie zabrániť využívanie Cookies našou webovou stránkou pomocou príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača, a tým využívaniu Cookies aj natrvalo zabrániť. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača rovnako zamedzí tomu, aby spoločnosť Google využívala konverzné Cookie v informačno-technologickom systéme dotknutej osoby. Okrem je možné kedykoľvek odstrániť Cookie, ktoré už bolo funkciou Google AdWords využité, a to prostredníctvom internetového prehliadača alebo iným softvérovým programom.

Ďalej má dotknutá osoba možnosť zakázať reklamu spoločnosti Google založenú na jej záujmoch. Dotknutá osoba musí na každom používanom internetovom prehliadači vykonať požadované nastavenia na adrese: www.google.de/settings/ads.

Ďalšie informácie o platných ustanoveniach ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

10.3 Ustanovenia o ochrane údajov pre nasadenie a použitie kanálom YouTube

Prevádzkovateľ integroval do svojej webovej stránky prvky kanálu YouTube. YouTube je internetový videoportál, ktorý vydavateľom videí umožňuje bezplatné umiestnenie videoklipov a ostatným používateľom bezplatné sledovanie, hodnotenie a komentovanie týchto videí. YouTube umožňuje publikovanie všetkých druhov videí, pričom je možné sledovať nielen kompletné filmy alebo televízne vysielania, ale aj hudobné videoklipy, trailery alebo samostatne vytvorené videá od používateľov.

Spoločnosť, ktorá prevádzkuje portál YouTube, je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každým vyvolaním jednotlivej podstránky tejto webovej stránky, ktorú prevádzkovateľ prevádzkuje a v ktorej sú integrované prvky YouTube (YouTube-Video), internetový prehliadač na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby YouTube automaticky príslušnými prvkami zabezpečí zobrazenie a stiahnutie príslušných komponentov z YouTube. Ďalšie informácie k YouTube nájdete na stránke https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohto technického procesu spoločnosti YouTube a Google dostanú informáciu o tom, ktoré konkrétne podstránky našej webovej stránky dotknutá osoba navštívila.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená aj na YouTube, rozpozná YouTube vyvolaním podstránky obsahujúcej video na YouTube, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky dotknutá osoba navštívila. Tieto informácie spoločnosti YouTube a Google zhromažďujú a priradia ich k príslušnému kontu dotknutej osoby na YouTube.

YouTube a Google vďaka prvkom YouTube dostanú informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, kedy bola dotknutá osoba počas vyvolania našej stránky súčasne prihlásená do konta YouTube; to sa deje nezávisle od toho, či dotknutá osoba klikla alebo neklikla na video na YouTube. Ak dotknutá osoba nechce tieto informácie sprostredkovať spoločnostiam YouTube a Google, môže sprostredkovanie týchto údajov zakázať tak, že sa dotknutá osoba pri vyvolaní našej webovej stránky odhlási zo svojho účtu YouTube.

Ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti YouTube, ktoré nájdete na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytnú informácie o získavaní, spracovaní a využívaní osobných údajov spoločnosťami YouTube a Google.

 

 

11 Zodpovedný dozorný orgán pre ochranu údajov

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovensko

Sekretariát: +421/2/32313214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Fax: +421/2/32313234

 

12 Zmeny ustanovení o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť naše ustanovenia o bezpečnosti a ochrane osobných údajov, ak to bude nevyhnutné z dôvodu technického vývoja a pokroku. V týchto prípadoch príslušne prispôsobíme aj pokyny k ochrane údajov. Dbajte, prosím, na práve aktuálne platnú verziu nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

(04/2018)

Ing. Ľuboš Hodál
Phone: +421 2 32 555 946
Napísať email

 Tire Catalogue (4 MB)