Meranie geometria pneumatík

Zníženie nákladov z predaja nekvalitných pneumatík, zníženie nákladov reklamačného procesu, spätná väzba pre odstraňovanie nedostatkov v predchádzajúcich procesoch výroby a v  neposlednom rade jeden z testov minimalizujúci nebezpečenstvo, ktoré vzniká pri používaní nekvalitných pneumatík ( deštrukcia pneumatiky ). Toto všetko je heslovité vysvetlenie dôvodov používania zariadenia TireGeometryInspection systém, ktoré sleduje kvalitu pneumatík prejavujúcu sa na povrchu pneumatiky – vypukliny, priehlbiny a hádzavosť pneumatiky.

Z historického pohľadu sa dá konštatovať, že na trhu sú systémy 3 generácie založené na Sheet-of-Light  senzoroch.

Pri prvej generácii sa testovanie hotových pneumatík realizovalo ( na mnohých linkách ešte realizuje ) pomocou kapacitného princípu merania. Kapacitný princíp merania spočíva  v bodovom meraní vzdialenosti pneumatiky od senzora. Za jednu otáčku pneumatiky je takýto systém schopný naskenovať jeden profil pneumatiky okolo osi otáčania.  Pri druhej generácii sa náhradza kapacitné meranie optickým bodovým meraním, tzv. bodovým triangulačným senzorom.

Z pohľadu princípu merania je na trhu 3 generácia TGI systémov, ktorá pozostáva z troch sheet-of-light senzorov, ktoré sú schopné vyhodnocovať v definovanom stupni natočenia pneumatiky užívateľom definovanú oblasť merania ( v prípade prvej a druhej generácia to bol jeden bod, resp. jedna vzdialenosť ).

Pomocou troch sheet-of-light senzorov sa zosníma vonkajší povrch pneumatiky. Zo senzorov získa systém informácie ( profil naskenovaných dát ) o povrchu pneumatiky vrátane popisov a potlače. Zo získaných profilov systém efektívne odstraňuje písmo a potlač. Takto získané dáta podliehajú klasifikácii pre vypukliny, priehlbiny, radiálny a laterálny runout, harmonickej analýze.

Katalógový list na stiahnutie

Viac informácií na lubos.hodal@me-inspection.sk

Ing. Ľuboš Hodál
Phone: +421 2 32 555 946
Napísať email

 Tire Catalogue (4 MB)